Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Pegazovem domu kot v Domu Viharnik, začrtali 13 ukrepov, ki jih bomo v naslednjih treh letih implementirali. Dne 6.8.2015 smo namreč pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Certifikat družini prijazno podjetje (DPP) je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. V sodelovanju z MDDSZEM ga podeljuje Ekvilib Inštitut, pooblaščena organizacija, ki skrbi za certificiranje. Pridobitev certifikata je svetovalno revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za bolšje upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Certifikat zagotavlja pozitivne kratkoročne in dolgoročne učinke, ki se kažejo v povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in storilnosti, večjem zadovoljstvu in ublažitvi stresa, zmanjšanju fluktuacije, bolniških odsotnosti, števila nezgod in ipd.

V postopku podjetje določi in uresniči izbrane ukrepe in cilje. Po pozitivni oceni načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Po triletnem obdobju in oddaji končnega poročila bo podjetje prejelo oceno ali so zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Pozitivna ocena revizijskega sveta pomeni pridobitev polnega certifikata.

Razlog za vključitev v projekt DPP je bil v tem, da smo nekatere ukrepe že izvajali in so bili za nas samoumevni, niso pa bili nikjer pisno opredeljeni. V projektu DPP se nam je pokazala možnost sistemskega pristopa v skrbi za zaposlene, doseženo raven pa je možno kasneje in po potrebi nadgraditi. S skupnimi prizadevanji bomo implementirali ukrepe, ki bodo utrdili in izboljšali organizacijo obeh domov in delovno okolje ter omogočili še prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti.

Ukrepi so s področij: politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, delovni čas, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevalni dosežki.

Predstavitev ukrepov in aktivnosti

Otroški časovni bonus: staršem omogočiti prost dan na prvi šolski dan za otroka v prvih treh razredih osnovne šole ter fleksibilni delavnik v obdobju uvajanja otroka v vrtec.

Načrtovanje letnega dopusta: pri načrtovanju letnega dopusta in praznikov je potrebno upoštevati vse šolske počitnice otrok do 15. leta starosti (poletne, zimske, jesenske, itd.) in/ali dopust partnerja (v kolikor ima ta kolektivni dopust) nad zakonsko določenimi možnostmi.

Komuniciranje z zaposlenimi: s pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in sprejete ukrepe za usklajevanje dela in družine, obravnava se vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, razpravlja o tipičnih problemih, s katerimi se soočajo zaposleni ipd.

Komuniciranje z zunanjo javnostjo: organizacija/podjetje komunicira vse aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja z zunanjimi deležniki.

Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine: med zaposlenimi se z intervjuji ali vprašalniki zbira informacije o zadovoljstvu, pogostosti uporabe posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za usklajevanje dela in družine.

Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine: podjetje določi kontaktno osebo, ki je odgovorna za vsa vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter hkrati predstavlja zastopnika interesov zaposlenih z družinskimi obveznostmi v odnosu do podjetja.

Druženje med zaposlenimi: enkrat letno se organizirajo športne igre, predvidoma v septembru. Igre podružnici organizirata izmenično.

Filozofija/načela vodenja: vodilni v organizaciji/podjetju s svojim vedenjem podpirajo družini naklonjeno kadrovsko politiko in tudi sami živijo na način, ki ponazarja združljivost poklica in družine. Vodilni v organizaciji/podjetju delujejo kot posredniki med zahtevami organizacije/podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih. Interese organizacije/podjetja in zaposlenih poskušajo produktivno usklajevati.

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine: organizacija/podjetje organizira osnovno izobraževanje za vodje, na katerih se opredeli pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih družini prijazne politike.

Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju: opravljanje (redkih) pomožnih aktivnosti, npr. nadomeščanje v času dopustov. Podjetje prednostno ponudi svojcem zaposlenih, ob upoštevanju da so za takšno delo primerno usposobljeni.

Interni razpis: kadar se v podjetju pojavi potreba po novih kadrih, se nove kadre najprej išče znotraj podjetja. Šele če v podjetju ni ustreznih kadrov, se objavi zunanji razpis. O novih, prostih delovnih mestih kadrovska služba obvešča zaposlene neposredno na raportih in objavi odprta delovna mesta na interni oglasni deski.

Obdaritev novorojenca: vsakega novorojenca zaposlenih se obdari.

Ponudba prosti čas: zaposleni in njihovi svojci imajo prost dostop ali dostop s popustom do športnih ali prostočasnih aktivnosti.

Operacijo certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Stopite v stik

Pegazov dom
Celjska cesta 11
3250 Rogaška Slatina
03 818 55 00
tajnistvo@pegazov-dom.si
pegazov-dom.si

Uradni podatki

Comett domovi d.o.o.
Pegazov dom Rogaška Slatina
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI 56 05100-8015067390 (ABANKA d.d.)

Sledite nam

Desktop5.jpg
Desktop6.jpg